Salgs- & leveringsbetingelser

 

Salgs- og leveringsbetingelser

 

Del 1: Generelle vilkår


DEFINITIONER

Disse salgs- og leveringsbetingelser (”Betingelserne”) gælder for alle aftaler indgået med Tick Cad ApS som leverandør af udstyr, software og tjenesteydelser af enhver art (”Leverancen”), medmindre andet fremgår af Parternes skriftlige aftale. Vilkårene gælder uanset, om aftalen er indgået via internet, e-shop, e-mail, telefon eller på anden vis.

Tick Cad ApS har ret til uden varsel at ændre Betingelserne med virkning for fremtidige aftaler og leverancer. De til enhver tid gældende Betingelser vil fremgå af Tick Cad ApS’ hjemmeside.

Ved ”Kunden” forstås Tick Cad ApS’ medkontrahent i henhold til en indgået aftale om levering af udstyr, software og/eller tjenesteydelser.

Ved ”Parterne” forstås Tick Cad ApS og Kunden.

Ved ”Aftalen” forstås den mellem Parterne indgåede skriftlige aftale om Tick Cad ApS’ levering af udstyr, software og/eller tjenesteydelser til Kunden.

Ved ”Opstartsdagen” forstås den dag, aftale om levering af en løbende ydelse iværksættes.

Ved ”SLA” forstås specifikt aftalte servicemål.


AFTALEINDGÅELSE OG ÆNDRINGER I AFTALTE YDELSER

Aftalen mellem Kunden og Tick Cad ApS anses for indgået, når Tick Cad ApS har sendt en skriftlig ordrebekræftelse pr. e-mail til Kunden. Af ordrebekræftelsen fremgår, hvilken version af Betingelserne, der gælder for Aftalen.

Ved afgivelse af en bestilling via Tick Cad ApS hjemmeside vil systemet automatisk generere en modtagelsesbekræftelse, der afsendes via e-mail. Dette er alene en elektronisk kvittering for modtagelse af ordren.


BEMYNDIGELSE TIL AT INDGÅ AFTALEN

Tick Cad ApS anser den til enhver tid værende it-ansvarlige eller anden sædvanlige kontaktperson hos Kunden som bemyndiget til i enhver henseende at kunne disponere med bindende virkning over for Tick Cad ApS, herunder til at afgive ordrer under samt til at ændre den allerede indgåede Aftale.


AFTALTE YDELSER

Leverancen kan bestå af tjenesteydelser (timebaserede eller løbende tjenesteydelser), udstyr og/eller software. De enkelte kategorier af tjenesteydelser er nærmere specificeret i indledningen til Del 2 til 4 i Betingelserne.

Leverancen er nærmere specificeret i Aftalen. Aftalen udgør en udtømmende beskrivelse af Leverancen og de krav, der kan stilles til Leverancen. Tick Cad ApS forbeholder sig retten til at foretage ændringer i de aftalte specifikationer, men Tick Cad ApS garanterer i så fald som minimum en tilsvarende funktionalitet og ydelse.

Kunden kan kun henvise til indholdet i ordrebekræftelser som grundlag for Leverancen. Oplysninger i brochurer, prisliste, annoncer, forudgående tilbud, på internettet eller mundtlige tilkendegivelser, der ikke er gengivet i ordrebekræftelsen/Aftalen kan ikke påberåbes eller gøres gældende af Kunden.

Hvis Kunden har særlige forventninger eller krav til Leverancen, er Kunden ansvarlig for at beskrive disse krav i Aftalen. Integration af eksisterende produkter, krav til opsætningsparametre, dataformater osv. skal være skriftligt angivet af Kunden og indeholdt i Aftalen.

Tick Cad ApS er ansvarlig for at levere Leverancen i overensstemmelse med de aftalte specifikationer og til at opfylde krav til ydelsernes kvalitet i henhold til Aftalen.


TICK CAD ApS’ FORPLIGTELSER

Det er Tick Cad ApS pligt at opfylde Aftalen loyalt og følge de vilkår, der er indeholdt i den. Tick Cad ApS skal give rådgivning til Kunden, når Kunden efterspørger det i forbindelse med udførelsen af opgaver, der er Kunden pålagt. Tick Cad ApS kan henvise til tredjeparter, hvis Tick Cad ApS ikke har ressourcer inden for området, som Kundens opgaver vedrører.

Tick Cad ApS skal stille kvalificerede ressourcer til rådighed for udførelsen af Leverancen. Tick Cad ApS kan til enhver tid udskifte ressourcer, herunder navngivne ressourcer, der er tildelt Aftalen, med andre tilsvarende ressourcer.

Leverancen skal udføres i overensstemmelse med god skik og i henhold til de aftalte specifikationer.

 

KUNDENS FORPLIGTELSER

Kunden skal stille kvalificeret personale til rådighed for Tick Cad ApS i forbindelse med udførelsen af Leverancerne og forsyne Tick Cad ApS med de oplysninger og eventuelt materiale, der er nødvendigt for Tick Cad ApS' opfyldelse af sine forpligtelser. Kunden skal sikre, at oplysninger er præcise, og at personer, som Kunden involverer, har tilstrækkelig viden om Kundens krav og Kundens IT-system, og at de kan træffe nødvendige beslutninger uden unødig forsinkelse.

Kunden skal sikre, at Kundens IT-miljø anvendes i overensstemmelse med gældende regler og god IT-skik. Kunden skal især følge Tick Cad ApS' anbefalinger vedrørende tekniske og driftsmæssige forhold og have en konfiguration, der kan håndtere opdateringer af programmel omfattet af Tick Cad ApS' drifts- eller hostingtjeneste.

Kunden afholder alle omkostninger ved konfigurations- og systemændringer, som skyldes ændringer i programmel, der driftes/hostes under Aftalen.

Kunden skal sikre mulighed for onlineopkobling til dele af Kundens IT-system uden for Tick Cad ApS' lokationer i henhold til Tick Cad ApS' specifikationer. Kunden skal også stille passende faciliteter og ressourcer til rådighed for Tick Cad ApS, når Leverancen udføres hos Kunden.


PRISER

Timeydelser:

Medmindre andet fremgår af Aftalen, er Tick Cad ApS berettiget til at fakturere Kunden for de udførte timeydelser baseret på det faktiske registrerede tidsforbrug. Hvis der er besøg på Kundens adresse, faktureres en kilometerpris, der inkluderer transporttid. Den til enhver tid gældende kilometerpris fremgår af Tick Cad ApS’ prisblad/listepris, der kan rekvireres ved henvendelse til Tick Cad ApS. Tick Cad ApS skal kontinuerligt udarbejde passende dokumentation for omfanget af de leverede timeydelser i form af timesedler eller lignende. Hvis timepriser ikke er angivet i Aftalen, finder Tick Cad ApS' prisblad/listepriser på tidspunktet for aftalens indgåelse anvendelse. Prisblad/listepriser kan til enhver tid rekvireres ved henvendelse til Tick Cad ApS. 

Fast pris:

Hvis der er aftalt en fast pris, forudsættes det, at de aftalte ydelser skal udføres inden for normal arbejdstid, jf. punkt 0, medmindre andet er specificeret i Aftalen. Kan arbejdet ikke udføres inden for normal arbejdstid, og er der ikke indgået aftale om andet, har Tick Cad ApS ret til at kræve overtidsbetaling, som beregnes i overensstemmelse med Tick Cad ApS’ aktuelle generelle prisblad/listepris. En fast pris er baseret på de oplysninger og beskrivelser, der er indeholdt i Aftalen. 

Hvis Tick Cad ApS senere bliver opmærksom på forhold, der påvirker Tick Cad ApS’ vurdering af Leverancen, og som Tick Cad ApS ikke tidligere burde have været opmærksom på, kan Tick Cad ApS justere prisen i overensstemmelse med disse nye forhold. I så fald skal Tick Cad ApS informere Kunden om, hvordan disse oplysninger påvirker den aftalte pris. Hvis Kunden ønsker arbejdet stoppet som følge af disse oplysninger, skal dette meddeles skriftligt til Tick Cad ApS, og Kunden skal kun betale for de timeydelser, der er udført, indtil Tick Cad ApS modtager anmodningen om at stoppe Leverancen. 

Prisestimat:

Hvis en opgave ikke udføres til fast pris, kan Kunden forlange et prisestimat. Dette estimat er baseret på de specifikationer i Aftalen og den viden, Tick Cad ApS har om Leverancen på aftaletidspunktet og er ikke bindende for Tick Cad ApS. Hvis estimatet overskrides betydeligt, skal Kunden informeres om dette, så parterne sammen kan aftale de nødvendige konsekvenser. Medmindre overskridelsen skyldes væsentlig misligholdelse fra Tick Cad ApS' side, fritages Tick Cad ApS for resultatansvar, hvis Kunden ikke ønsker arbejdet fortsat, efter at estimatet er overskredet. Kunden skal i så fald betale for de timeydelser, der er udført før Kundens anmodning om at afslutte Leverancen.

Løbende ydelser:

Kunden skal betale et månedligt vederlag fra, den dag opfyldelse af Aftalen iværksættes (”Opstartsdagen”). Hvis Opstartsdagen ikke er den 1. i måneden, beregnes vederlaget for den første måned forholdsmæssigt efter antal arbejdsdage i måneden. Ud over vederlaget skal Kunden betale andre gebyrer som angivet i Parternes Aftale samt for løbende assistance, når det anmodes om. Det aftalte vederlag kan ændres baseret på de i Aftalen aftalte parametre. Derudover kan ændringer i valutakurser, afgifter, forsikring, fragt og indkøbsomkostninger, inklusive licensafgifter til tredjemand, samt andre forhold uden for Tick Cad ApS' kontrol berettige Tick Cad ApS til at ændre det aftalte vederlag med øjeblikkelig virkning.

Udlæg:

Udlæg mv. er ikke inkluderet i faste eller estimerede vederlag og skal derfor godtgøres separat. Tick Cad ApS har ret til at opkræve dækning for ethvert afholdt eller forventet udlæg, herunder transport, transporttid, kost og ophold. Kørsel afregnes til statens gældende takster.

Forsinket betaling:

Ved forsinket betaling har Tick Cad ApS ret til at opkræve renter fra forfaldstidspunktet med 2,00 % pr. måned og et rykkergebyr på 200,00 kr. for hver rykker, der sendes, dog maks. 3 rykkere. Ved betalingsmisligholdelse har Tick Cad ApS også ret til at suspendere og tilbageholde Leverancen eller dele heraf og/eller hæve Aftalen helt eller delvist ved skriftlig meddelelse til Kunden. Derudover er Kunden erstatningsansvarlig i henhold til dansk rets almindelige regler. 

Fordringshavermora

Hvis Kunden undlader at modtage leveringsklare produkter på den aftalte dag, skal Kunden alligevel foretage betaling, som om levering havde fundet sted. Tick Cad ApS skal sikre, at Leverancen opbevares for Kundens regning og risiko i overensstemmelse med dansk rets almindelige regler om fordringshavermora.

DOKUMENTATION OG VEJLEDNING

Tick Cad ApS udarbejder ikke dokumentation for Leverancen, medmindre det er aftalt og specificeret i Aftalen. Med leverancer af udstyr/standardsoftware følger dog produktbeskrivelser og brugervejledninger (på dansk eller engelsk), hvis sådanne er udarbejdet og leveret af producenten.


LEVERING OG LEVERINGSTID

Aftalte leveringstider fremgår af Aftalen. Hvis der ikke er aftalt en leveringstid, kan hver af Parterne med rimeligt, skriftligt varsel kræve, at Aftalen gennemføres. Et eventuelt aftalt leveringstidspunkt er omtrentligt, og levering kan ske i delvise leverancer. 

Standardsoftware og udstyr:

Medmindre andet er aftalt, anses levering af standardsoftware og udstyr for at have fundet sted, når udstyr og/eller standardsoftware er blevet udleveret eller sendt fra Tick Cad ApS' lager (ex works) eller er blevet gjort tilgængeligt for Kunden online. Tick Cad ApS påtager sig ikke noget ansvar for installation, implementering osv., medmindre andet er specificeret i Aftalen. På Kundens anmodning og for Kundens regning og risiko kan Tick Cad ApS arrangere transporten. Hvis dette sker, anses levering for at have fundet sted, når Tick Cad ApS overdrager udstyr eller programmel til fragtmanden. Hvis Tick Cad ApS efter aftale med Kunden skal udføre installationen af udstyret, anses leveringstidspunktet for at være den dag, hvor produkterne fysisk overdrages til Kunden på det aftalte leveringssted. For standardsoftware anses leveringstidspunktet for at være det tidspunkt, hvor standardsoftwaren er installeret i Kundens it-miljø, så Kunden eller Kundens samarbejdspartnere har adgang til det. Risikoen for udstyr og standardsoftware overgår altid til Kunden på leveringstidspunktet.

Timeydelser:

For timeydelser sker levering løbende, efterhånden som timeydelserne udføres af Tick Cad ApS. Hvis der skal udføres programmering eller en opgave med egentligt resultatansvar, anses levering for at have fundet sted, når Leverancen er stillet til rådighed for Kundens brug eller Kundens samarbejdspartnere.

Løbende ydelser:

Løbende ydelser anses for at være leveret i takt med Kundens ibrugtagning af de aftalte ydelser.


FORSINKELSE OG UDSKYDELSE

Hvis en af Parterne indser, at der vil opstå forsinkelse med opfyldelsen af vedkommende Parts forpligtelser i henhold til Aftalen, skal Parten uden ugrundet ophold meddele dette til den anden Part. Derefter skal Parterne loyalt forsøge at minimere forsinkelsen og dens skadelige virkninger mest muligt. 

Hvis Kunden ikke opfylder sine forpligtelser i henhold til Aftalen eller på anden måde forhindrer Tick Cad ApS i at opfylde sine forpligtelser på grund af årsager, der kan tilskrives Kunden, har Tick Cad ApS ret til at kræve fastsatte frister for udførelsen af Leverancen udskudt med varigheden af forsinkelsen samt en rimelig opstartsperiode efter afslutningen af forsinkelsen. Uanset om Tick Cad ApS kræver udskydelse af fastsatte leveringstidspunkter, har Tick Cad ApS også ret til at kræve dækning for meromkostninger, der er opstået som følge af, at Tick Cad ApS' ressourcer tildelt Leverancen ikke har kunnet udnyttes optimalt. 

Hvis forsinkelsen primært skyldes Kundens forhold, forfalder aftalte betalinger til de oprindeligt fastsatte tidspunkter, selvom de opgaver, faser, milepæle og tests, der skulle udløse betalingerne, endnu ikke er gennemført. 

Hver Part har ret til at udskyde enhver tidsfrist, der er aftalt mellem Parterne, med et varsel på 2 arbejdsdage. Den samlede mulighed for udskydelse udgør i alt 20 arbejdsdage. En Parts udnyttelse af retten til at udskyde medfører, at der ikke anses for at være forsinkelse fra den Parts side i den udskudte periode.


ANSVAR FOR LEVERANCER OG REKLAMATIONSRET

Tick Cad ApS har det overordnede ansvar for korrekt og rettidig opfyldelse af Aftalen i overensstemmelse med de aftalte specifikationer. Tick Cad ApS har også initiativpligten i henhold til Aftalen. Der foreligger en mangel ved det leverede, hvis Leverancen ikke opfylder de aftalte specifikationer, medmindre det drejer sig om mindre væsentlige afvigelser, der ikke forhindrer Kunden i at anvende Leverancen til det tilsigtede formål.

Kundens opmærksomhed henledes i øvrigt på Tick Cad ApS’ begrænsede ansvar for tredjepartsprodukter:

Såfremt Leverancen ikke opfylder de aftalte specifikationer, og dette skyldes fejl eller mangler i tredjepartsprodukter, som Tick Cad ApS ikke var eller burde være bekendt med på tidspunktet for Aftalens indgåelse, er Tick Cad ApS alene forpligtet til at anvise relevant og rimelig omgåelse af fejlen/manglen og til at rapportere om fejlen/manglen til den pågældende leverandør af tredjepartsprodukter med anmodning om udbedring.

Timeydelser:

Det er Kundens ansvar at kontrollere Leverancen og straks rapportere eventuelle mangler til Tick Cad ApS. Reklamation skal under alle omstændigheder fremsættes skriftligt over for Tick Cad ApS senest én måned efter udførelsen. Tick Cad ApS skal påbegynde afhjælpning af mangler inden for rimelig tid efter modtagelse af en fyldestgørende reklamation fra Kunden.

Hvis det er umuligt at afhjælpe manglerne på grund af ydelsens karakter, eller hvis Tick Cad ApS skønner, at afhjælpning ikke er mulig inden for rimelig tidsmæssige og økonomiske rammer, kan Tick Cad ApS i stedet til fuld og endelig afgørelse indrømme Kunden et passende afslag i prisen på den mangelfulde leverance eller refundere vederlaget for den mangelfulde timeydelse, hvis denne på grund af manglerne er ubrugelig for Kunden. Kunden kan, hvis manglerne er væsentlige, ophæve Aftalen og kræve erstatning i overensstemmelse med de begrænsninger, der følger af Betingelserne. 

Løbende ydelser:

Det er Kundens ansvar at inspicere Leverancen og straks rapportere eventuelle mangler til Leverandøren. Reklamation skal i alle tilfælde indgives skriftligt til Tick Cad ApS senest én måned efter udførelsen.

Tick Cad ApS skal påbegynde afhjælpning af mangler inden for en rimelig tid efter modtagelse af en berettiget klage fra Kunden. Hvis afhjælpning er umulig på grund af arten af ydelsen, eller hvis Tick Cad ApS vurderer, at afhjælpning ikke er mulig inden for rimelige tidsmæssige og økonomiske rammer, kan Tick Cad ApS i stedet til fuld og endelig afgørelse, give Kunden en passende prisnedsættelse for den mangelfulde leverance eller refundere vederlaget for den mangelfulde leverance.

Hvis manglerne er væsentlige, kan Kunden ophæve Aftalen med øjeblikkelig virkning og kræve erstatning under de begrænsninger, der følger af disse Betingelser.

Generelt for Leverancen som helhed:

Medmindre andet er aftalt skriftligt, har Tick Cad ApS ret til betaling baseret på den tid, der er brugt på at rette fejl og mangler i leverede varer/ydelser til Kunden. Tick Cad ApS har altid ret til betaling baseret på forbrugt tid, herunder tid brugt på undersøgelser, hvis Kunden reklamerer over en fejl, og det viser sig, at fejlen ikke eksisterer, eller at fejlen ikke skyldes Tick Cad ApS eller forhold, som Tick Cad ApS bærer risikoen for.

Det overstående udgør en udtømmende beskrivelse af Tick Cad ApS’ ansvar i forbindelse med mangelfulde leverancer, og denne bestemmelse skal læses i sammenhæng med de ansvarsbegrænsninger, der følger af Betingelserne.

Reklamationsfrist:

Krav om omlevering, afhjælpning, forholdsmæssigt afslag, bod eller erstatning som følge af fejl eller mangler ved Leverancen skal gøres gældende senest ét år fra leveringen.

Består Leverancen i løbende ydelser, regnes reklamationsfristen fra levering af den sidste af en sammenhængende række af ydelser.


EJENDOMSFORBEHOLD OG TILBAGEHOLDSRET

Leverancen er solgt med ejendomsforbehold og er Tick Cad ApS’ ejendom, indtil Kunden har betalt hele købesummen med tillæg af rente af forfaldne ydelser og nødvendige omkostninger ved tilbagetagelsen. Brugsrettigheder overgår til Kunden, når effektiv betaling er blevet foretaget. Hvis der er tale om resultatet af timeydelser eller leveres en løbende ydelse, kan Tick Cad udøve en tilbageholdelsesret i disse, indtil effektiv betaling er blevet foretaget. Tick Cad har også ret til at tilbageholde fremtidige ydelser uden at pådrage sig ansvar. Tilbageholdelsesretten kan gennemføres uden forudgående varsel og ansvar.


MULIGHED FOR RETURNERING AF MANGELFRIE VARER

Hvis Tick Cad skriftligt erklærer sig indforstået med at modtage varer retur, vil der ved accept medfølge et RMA-nummer, som skal angives på forsiden af returforsendelsen. Angivelsen af RMA-nummer er en betingelse for, at varen accepteres af Tick Cad. Varen skal være ubrudt, uskadt, fuldstændig og i den originale emballage. Omfanget af en eventuel kreditering af varen afhænger af varens gensalgsværdi. Varer, der er specielt fremstillet til køberen eller er skaffevarer, kan ikke returneres.


ANSVARSBEGRÆNSNING

Kundens forhold:

Tick Cad ApS’ afhjælpningspligt og ansvar i henhold til denne Aftale omfatter ikke 

•    fejl, der opstår som følge af installation udført af andre end Tick Cad ApS eller som følge af Kundens brug af Produkterne i forbindelse med andet tilbehør/programmel, der direkte eller indirekte påvirker produktets funktion, 
•    fejl, der opstår som følge af ændringer eller indgreb i Produkterne, som ikke er udført i overensstemmelse med Tick Cad ApS’ skriftlige instruktioner, 
•    fejl, der opstår som følge af Kundens utilstrækkelige uddannelse eller som følge af brugen af produkterne på en måde, der ikke er beskrevet klart og tydeligt i den medfølgende dokumentation eller som følge af forsømmelser begået af Kunden, dens personale eller tredjepart, 
•    undladelse af at følge instruktioner og forpligtelser vedrørende Tick Cad ApS’ udførelse af de aftalte Leverancer,
•    undladelse af at opfylde behov eller ønsker om funktionalitet, der ikke er udtrykkeligt og klart beskrevet i Parternes Aftale.

Tredjepartsleverandør – standardsoftware og hardware:

Tick Cad ApS er ikke ansvarlig for mangler ved udstyr eller software, som Tick Cad ApS ikke selv har produceret, og som udelukkende sælges af Tick Cad ApS. Tick Cad ApS påtager sig kun at videregive Kundens reklamation til producenten af sådant udstyr eller software, og Kundens rettigheder over for producenten er underlagt producentens reklamations- eller garantiregler.

Begrænsninger i ansvar i forhold til øvrige underleverandører:

Hvis en mangel eller forsinkelse skyldes forhold hos Tick Cad ApS’ underleverandører, som Tick Cad ApS ikke burde have forudset ved indgåelsen af Aftalen, vil Tick Cad ApS’ ansvar over for Kunden være begrænset på samme måde, som underleverandøren har begrænset sit ansvar over for Tick Cad ApS. Derfor kan Tick Cad ApS kun holdes ansvarlig for underleverandørens mangelfulde ydelser eller forsinkelser, hvis Tick Cad ApS enten burde have forudset forholdet ved indgåelsen af Aftalen, eller hvis Kundens krav mod Tick Cad ApS giver Tick Cad ApS et berettiget regresskrav over for underleverandøren.

Tick Cad ApS kan under ingen omstændigheder pålægges en samlet erstatning eller pålægges et forholdsmæssigt afslag, der overstiger Kundens samlede betaling i henhold til Aftalen. Hvis der er tale om en løbende ydelse, gælder denne begrænsning også for det årlige vederlag for denne ydelse. 

Tick Cad ApS påtager sig ikke ansvar for indirekte tab, følgeskader, skader forårsaget af it-virus, driftstab, tab af data og omkostninger ved genopretning af data samt tab af fortjeneste og øvrige forretningsmæssige tab, uanset om disse skyldes Tick Cad ApS’ uagtsomhed. Indirekte tab inkluderer omkostninger i forbindelse med overforbrug af interne og eksterne ressourcer samt tab som følge af betaling for overarbejde og meromkostninger ved anskaffelse af erstatningsydelser.

Tick Cad ApS påtager sig produktansvar i henhold til den til enhver tid gældende ufravigelige lovgivning på området. Derudover påtager Tick Cad ApS sig intet produktansvar.


FORCE MAJEURE

Tick Cad ApS kan ikke holdes ansvarlig for forsinkelse, mangelfuld eller manglende opfyldelse, der skyldes ekstraordinære udefrakommende omstændigheder, om det ikke var muligt for Tick Cad ApS at tage i betragtning ved Aftalens indgåelse eller ved aftale om ændringer i Aftalen, herunder fx krigsudbrud, oprør, blokade, beslaglæggelse, brand, pandemi, strejke, lockout, produktionsforstyrrelser, lynnedslag, langvarig strømafbrydelse, oversvømmelse, cyper-angreb eller andre uforudsete hændelser som efter dansk ret kan henføres under begrebet "force majeure."


AFLYSNING OG FLYTNING

Hvis Kunden i henhold til Aftalen har ret til at aflyse eller flytte kurser, konsulentopgaver eller lignende, kan dette kun ske på grund af omstændigheder specificeret i Aftalen. Kunden bør være opmærksom på, at afhængigt af varsel for aflysning/flytning, kan Kunden blive pålagt fuld eller delvis betaling i henhold til den oprindelige aftale.


TVISTER

Aftalen er underlagt dansk lov, og tvister skal afgøres af retten ved Tick Cad ApS’ vedtægtsbestemte hjemsted.

UGYLDIGHED

Såfremt en eller flere bestemmelser i Betingelserne måtte blive anset for ugyldige, skal de øvrige vilkår fortsat være gyldige mellem Kunden og Tick Cad ApS, medmindre anvendelse af Betingelserne herefter fører til urimelige resultater, herunder resultater der strider mod de interesser, som de ugyldige bestemmelser havde til formål at beskytte eller varetage.

 

Del 2: Særlige betingelser for software


SUPPLERENDE VILKÅR

I tilfælde af, at Tick Cad ApS leverer standardsoftware eller udvikler eller får udviklet kode eller andre materialer mv. til Kunden som en del af Aftalen, gælder følgende bestemmelser i Del 2 som et supplement til de øvrige vilkår i Betingelserne.

LICENSBETINGELSER OG DERES FORRANG

Kunden er oplyst om, at brugen af den leverede software er underlagt yderligere betingelser, såsom licensbetingelser, og Kunden er forpligtet til at informere sig om disse betingelser og overholde dem. 

Disse betingelser kan være en integreret del af softwaren. Indholdet af betingelserne vedrørende brugsrettigheder, fejlrettelser og ansvar har forrang i forhold til indholdet i Betingelserne. 

Kunden er klar over, at softwaren er beskyttet som et ophavsretligt værk og er forpligtet til at overholde de til enhver tid gældende danske regler for håndtering af software, der er beskyttet af ophavsretsloven. Medmindre licensbetingelserne for softwaren angiver andet, modtager Kunden en ikke-eksklusiv og uoverdragelig ret til at bruge softwaren internt i Kundens virksomhed under hensyntagen til eventuelle begrænsninger for brug i koncernforbundne selskaber og antal brugere. Kunden har kun ret til at kopiere, ændre, vedligeholde og videreudvikle softwaren i det omfang, det er fastsat i præceptive regler i ophavsretsloven eller licensbetingelserne. 

Kunden skal sikre sig, at de nødvendige licensrettigheder erhverves, og accepterer, at Tick Cad ApS eller tredjepart kan gennemføre revision eller kræve nødvendige oplysninger med henblik på at verificere, at Kunden er korrekt licenseret.


INDIVIDUELT UDVIKLET SOFTWARE

Hvis Tick Cad ApS i henhold til Aftalen udvikler software, herunder eventuelt udarbejder eller leverer tilhørende dokumentation, brugermanualer eller lignende, vil ejendomsretten og ophavsretten til softwaren og det tilhørende materiale tilhøre Tick Cad ApS. Tick Cad ApS kan derfor frit disponere over det på alle måder. 

Kunden opnår en brugsret til denne software og det relaterede materiale i overensstemmelse med Aftalens vilkår. Medmindre andet er specificeret i Aftalen, indebærer dette en tidsubegrænset, ikke-eksklusiv, uoverdragelig ret til at bruge softwaren i den juridiske enhed, der har erhvervet retten, og det antal brugere, der er angivet i Aftalen. Kunden har kun ret til at kopiere, ændre, vedligeholde og videreudvikle softwaren i det omfang, dette fremgår af præceptive regler i ophavsretsloven. Brugsretten kan være betinget af opretholdelse af vedligeholdelsesaftaler. 

Software, der skal udvikles af Tick Cad ApS, skal udvikles og programmeres i overensstemmelse med de retningslinjer og specifikationer, der er aftalt mellem Parterne. Tick Cad ApS er alene ansvarlig for, at softwaren opfylder de specifikationer, der er fastlagt i Aftalen, og Tick Cad ApS påtager sig ikke noget ansvar for integrationsmuligheder, medmindre dette er specificeret i Aftalen. Tick Cad ApS har ingen forpligtelser med hensyn til vedligeholdelse af specialudviklet software. Hvis Kunden ønsker dokumentation for udviklingen, skal dette være specificeret i Aftalen. 

Kunden er ansvarlig for at foretage passende test af softwaren i et testmiljø, der svarer til det driftsmiljø, hvor resultatet af Tick Cad ApS’ udvikling senere skal implementeres, for at minimere potentielle konsekvenser af fejl i Leverancen. Hvis Kunden senere vælger at installere nye versioner af det standardsoftware, den individuelle software er udviklet til at fungere sammen med, er det Kundens ansvar at sikre fortsat integration og funktionalitet, og Tick Cad ApS garanterer ikke, at den individuelle software fungerer med senere versioner. 

Tick Cad ApS garanterer, at den af Tick Cad ApS udviklede software ikke krænker tredjepartsrettigheder, herunder patent- eller ophavsrettigheder af nogen art.

 

Del 3: Særlige betingelser for løbende ydelser


SUPPLERENDE VILKÅR

I tilfælde af, at Tick Cad ApS skal drifte eller hoste hele eller dele af Kundens løsning eller levere løbende ydelser som support eller vedligeholdelse, gælder bestemmelserne indeholdt i Del 3 som et supplement til de øvrige vilkår i Betingelserne.


HOSTING

Kunden er ansvarlig for at levere alle nødvendige oplysninger om Kundens eksisterende miljø. Eventuelle integrationsbehov med andre produkter og ydelser samt krav til opsætningsparametre og dataformater skal være indeholdt i Aftalen. Ellers skal ydelsen opfattes som en isoleret leverance. 

Hvis den aftalte Opstartsdag for hosting udskydes med mere end 3 måneder i forhold til de aftalte Opstartsdag, har Kunden ret til at annullere Aftalen uden varsel. Kunden har ingen beføjelser i tilfælde af annullering og skal kompensere Tick Cad ApS for tidsforbruget og andre omkostninger i transitionsfasen.


TICK CAD ApS’ SOFTWARE, UDSTYR, VEJLEDNINGER MV.

I tilfælde af, at Tick Cad ApS bruger sit eget udstyr, software, vejledninger osv. i forbindelse med leveringen af de aftalte tjenester, bevarer Tick Cad ApS alle rettigheder hertil, uanset hvordan det indgår i tjenesten. 

Kunden er ansvarlig for at blive bekendt med og overholde de licensvilkår, der til enhver tid gælder for den software, som Tick Cad ApS stiller til rådighed som en del af tjenesten. Uanset det ovenstående har Tick Cad ApS dog ansvaret for at sikre, at Kunden lovligt kan bruge den software, som Tick Cad ApS stiller til rådighed som en del af tjenesten, på den måde, der er specificeret i Aftalen. 

Hvis ikke andet er angivet i licensvilkårene for softwaren, som Tick Cad ApS stiller til rådighed som en del af tjenesten, får Kunden i aftaleperioden en tidsbegrænset, uoverdragelig og ikke-eksklusiv brugsret til den software og hardware, der indgår i tjenesten, i den juridiske enhed, der har erhvervet retten, og til det antal brugere, der er anført i Aftalen. 

Kunden har alene ret til at kopiere, ændre, vedligeholde og videreudvikle softwaren i det omfang, det fremgår af præceptive regler i ophavsretsloven eller licensaftalen. 

Kunden erhverver ingen ejendomsret, ophavsret eller andre rettigheder til udstyret, softwaren eller andet materiale, såsom vejledninger og dokumentation, der indgår i Leverancen.


ÆNDRINGER TIL EN AFTALT YDELSE

Hvis Kunden ønsker at ændre karakteren eller omfanget af den aftalte ydelse, skal Kunden indsende en skriftlig ændringsanmodning til Tick Cad ApS. Tick Cad ApS vil derefter behandle ændringsanmodningen inden for rimelig tid og give Kunden skriftlig besked om, hvorvidt anmodningen kan imødekommes, herunder hvilke konsekvenser gennemførelsen af ændringen har for betingelser, pris, servicemål osv. Tick Cad ApS kan kun afvise en ændringsanmodning, hvis der er en saglig begrundelse herfor. 

Tick Cad ApS har ret til frit at organisere leveringen af tjenesten, herunder brug af software, hardware, infrastruktur og underleverandører, og kan løbende ændre disse forhold, herunder udskifte og/eller opgradere den software, som Tick Cad ApS bruger i forbindelse med tjenesten til Kunden, så længe dette ikke negativt påvirker opfyldelsen af de aftalte specifikationer for tjenesten. Tick Cad ApS kan også udskifte en underleverandør. 

Retten til at annullere eller reducere en aftalt tjeneste kræver dog en separat aftale mellem parterne ved indgåelse af Aftalen.


SERVICEMÅL

Tick Cad ApS stræber efter at opretholde en høj oppetid for hosting af tjenesten, men kan ikke garantere, at der aldrig vil opstå driftsforstyrrelser. På samme måde bestræber Tick Cad ApS sig på at reagere i overensstemmelse med god skik, når Kunden anmoder om supportydelser. 

Tick Cad ApS påtager sig kun at overholde specifikt aftalte servicemål (”SLA”), som er indeholdt i Parternes Aftale. For at opretholde sådanne servicemål kræves det, at Kunden opfylder sine forpligtelser i henhold til Aftalen. 


DOKUMENTATION OG VEJLEDNINGER

Leverancer dokumenteres kun, hvis det er aftalt. Hvis der f.eks. skal udarbejdes procedurer for support, driftsmanualer eller lignende, vil de medgåede ressourcer til dette blive faktureret separat og er ikke inkluderet som en del af den faste afgift for tjenesten. Eksisterende driftsmanualer, vejledninger osv. udleveres ikke uden forudgående aftale med Kunden. 

Hvis det er aftalt, at Tick Cad ApS skal udarbejde dokumentation for tjenesterne eller andre vejledninger, udleveres sådant materiale ved levering, og Tick Cad ApS er ansvarlig for løbende at opdatere det. Ved gennemførelse af ændringer skal Tick Cad ApS også opdatere materialet på passende vis. 

Kunden kan kun udlevere dokumentation mv., der er udarbejdet eller udleveret af Tick Cad ApS til tredjeparter i forbindelse med og til brug for tredjeparters overtagelse af tjenester omfattet af Aftalen, i henhold til en separat aftale. 

Tick Cad ApS kan kræve, at oplysninger, der betragtes som forretningshemmeligheder tilhørende Leverandøren, fjernes fra dokumentationen. 

Kunden anerkender, at alt materiale, der er relateret til udførelsen af tjenesterne i henhold til Aftalen, er beskyttet af ophavsret og ejes af Tick Cad ApS eller Tick Cad ApS’ leverandør.


EJENDOMSRET TIL DATA

Kunden har fuld ejendomsret til sine egne data, der indgår i drifts- eller hostingmiljøet, samt eventuelle udviklings- og testmiljøer. 

Data, som Tick Cad ApS genererer eller som genereres automatisk af Tick Cad ApS’ software i forbindelse med opfyldelsen af Aftalen, herunder overvågning af Kundens brug af drifts- eller hostingtjenesten, må kun anvendes af Tick Cad ApS til udførelsen af drifts- eller hostingtjenesten og til opfyldelsen af Aftalen over for Kunden. Data kan også bruges til statistiske formål, når oplysningerne er blevet anonymiseret. 

Kunden er ansvarlig for at sikre, at behandlingen af alle Kundens data, der er indført i drifts- eller hostingmiljøet, og eventuelle udviklings- og testmiljøer, sker i overensstemmelse med gældende databeskyttelseslovgivning og anden relevant lovgivning, og at dataene ikke krænker tredjepartsrettigheder. Kunden skal kompensere Tick Cad ApS for eventuelle krav, som Tick Cad ApS måtte blive mødt med som følge af behandlingen af Kundens data.


SIKKERHED OG DATA

Tick Cad ApS forpligter sig til at opretholde et højt niveau af sikkerhed i leveringen af tjenesten. Tick Cad ApS skal i overensstemmelse med god skik sikre fysisk beskyttelse mod uvedkommende adgang, brand osv. af sine miljøer samt logisk opdeling af tjenesten. 

Tick Cad ApS garanterer desuden, at Tick Cad ApS’ netværk og generelle miljø løbende beskyttes med opdaterede og førende sikkerheds- og antivirusprogrammer. Tick Cad ApS påtager sig dog ikke ansvar for uautoriseret adgang til eller misbrug af Kundens data. 

Hvis der udarbejdes revisionsrapporter, sikkerhedsrapporter eller lignende, er Kunden berettiget til at modtage disse uden omkostninger. Tick Cad ApS kan dog fjerne eventuelle fortrolige oplysninger herfra. Kunden er ansvarlig for alle aspekter af Kundens data, inklusive lovligheden af deres brug i forbindelse med tjenesten og den databehandling, der udføres i denne sammenhæng. 

Kunden har ansvaret for at sikre, at der oprettes passende sikkerhedskopier af Kundens data. Tick Cad ApS er kun ansvarlig for tab af Kundens data, hvis tjenesten inkluderer en backup-forpligtelse, og kun i dette tilfælde er Tick Cad ApS ansvarlig for leveringen af den specificerede backup-tjeneste. 

Kunden er ansvarlig for at eksportere alle relevant data inden udløbet af Aftaleperioden, da alle data vil blive slettet uden yderligere opbevaring efter Aftaleperiodens udløb.


PERSONDATA

I forhold til eventuelle persondata, der opbevares eller behandles i forbindelse med brugen af tjenesten, er Kunden dataansvarlig, og Tick Cad ApS er databehandler. Tick Cad ApS (databehandleren) handler udelukkende i henhold til Kundens (den dataansvarliges) instruktioner. 

Tick Cad ApS skal implementere de nødvendige tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger for at forhindre, at oplysninger ødelægges, går tabt eller forringes ved et uheld eller ulovligt og for at forhindre uautoriseret adgang, misbrug eller anden ulovlig behandling i overensstemmelse med persondataforordningen. Tick Cad ApS skal på Kundens anmodning give tilstrækkelige oplysninger, så Kunden kan kontrollere, at de nævnte tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger er implementeret. 

Kunden er til enhver tid ansvarlig for, at der ikke behandles personoplysninger i strid med persondataforordningen i drifts- eller hostingmiljøet. Overtrædelse heraf betragtes som en væsentlig misligholdelse af Aftalen, som giver Tick Cad ApS ret til at ophæve Aftalen. Tick Cad ApS gør opmærksom på Datatilsynets retningslinjer og vejledninger, som kan findes på www.datatilsynet.dk.  

Kunden skal holde Tick Cad ApS skadesløs i tilfælde af, at Tick Cad ApS forvolder skade som følge af behandling af personoplysninger i overensstemmelse med Kundens instruktioner eller i henhold til denne Aftale.

Tick Cad ApS skal holde Kunden skadesløs i tilfælde af, at Tick Cad ApS forvolder skade, som kan henføres til behandling af personoplysninger i strid med Kundens instruktioner eller på anden måde i strid med Aftalen, jfr. dog pkt. 0.


SIKKERHEDSFORSKRIFTER

Tick Cad ApS skal overholde Kundens gældende sikkerhedsforskrifter, beredskabsplaner, sikkerhedsprocedurer og -regler, så vidt de er blevet udleveret til Tick Cad ApS ved indgåelsen af Aftalen. Det er Kundens ansvar at sikre, at Tick Cad ApS er bekendt med disse forskrifter. 

Eventuelle ændringer i sikkerhedskrav eller fremlæggelse af nye retningslinjer efter Aftalens indgåelse vil blive håndteret som en ændring i Aftalen.

 

BRUG AF UNDERLEVERANDØRER

Tick Cad ApS har ret til at bruge en eller flere underleverandører til at udføre hele eller dele af leverancen. På Kundens anmodning skal Tick Cad ApS oplyse Kunden om, hvilke dele af opgaven der udføres af en underleverandør.


ANSVARSBEGRÆNSNING

Kundens samlede krav på forholdsmæssigt afslag, erstatning og bod er for en løbende 12 måneders periode begrænset til 200 % af det beløb, Tick Cad ApS har modtaget fra Kunden for den leverede løbende ydelse i de foregående 12 måneder. Såfremt en 12 måneders periode ikke er forløbet, beregnes ansvarsbegrænsningen som gennemsnittet af modtagne beløb i de måneder, der er gået, ganget med 12.

Tick Cad ApS’ ansvar omfatter ikke Kundens indirekte tab og omfatter heller ikke Kundens mistede indtægter og besparelser og/eller tab af goodwill.

Nødvendige udgifter til tabsbegrænsning, herunder dækningskøb, betragtes som direkte tab. Kunden skal om muligt indhente Tick Cad ApS’ bemærkninger om sådanne udgifter, inden de afholdes.

Kundens rimelige udgifter til retablering eller rekonstruktion af tabte eller forvanskede data betragtes som direkte tab, såfremt tab eller forvanskning af data er forårsaget af forhold, som Tick Cad ApS har ansvaret for. Tick Cad ApS er dog ikke ansvarlig for sådanne tab, hvis Kunden har fravalgt backup, og Tick Cad ApS i forbindelse hermed har gjort Kunden opmærksom på, at Kunden i så fald selv bærer risikoen for tab eller forvanskning af data.

Tab opstået som følge af ulovlig behandling af personoplysninger, herunder udgifter til erstatning og godtgørelse til registrerede, er omfattet af nærværende ansvarsbegrænsningsbestemmelse. Skulle den eller de registrerede rejse krav direkte mod Tick Cad ApS, der overstiger ansvarsbegrænsningens maksimumbeløb, er Kunden forpligtet til at friholde Tick Cad ApS for differencen mellem det rejste krav og ansvarsbegrænsningens maksimumbeløb.

Ovenstående ansvarsbegrænsninger gælder ikke ved forsætlig eller groft uagtsom forvoldt skade.


AFTALE OG OPSIGELSE

Kunden og Tick Cad ApS har ret til at opsige Aftalen for fremtiden (ex nunc), helt eller delvist, med mindst tre måneders skriftligt varsel, der udløber ved afslutningen af en aftaleperiode. Hvis opsigelse ikke modtages mindst 3 måneder før udløbet, forlænges Aftalen med en tilsvarende aftaleperiode, hvor Aftalen kan opsiges med tre måneders skriftligt varsel til den forlængede aftaleperiodes udløb. Hvis Kunden vælger at opsige Aftalen delvist, kan Tick Cad ApS kræve ændringer i vilkårene for de resterende dele af Aftalen, der ikke er opsagt, i det omfang dette er sagligt begrundet.

 

Del 4: Særlige betingelser for timeydelser


SUPPLERENDE VILKÅR

Hvis Tick Cad ApS leverer timebaserede ydelser til Kunden, som ikke allerede er omfattet af en løbende ydelse i henhold til Del 3, finder bestemmelserne i Del 4 anvendelse som et supplement til de øvrige vilkår i Betingelserne.


KUNDENS FORHOLD

Hvis Tick Cad ApS får adgang til Kundens systemer i forbindelse med udførelsen af timeydelser, skal Kunden informere Tick Cad ApS skriftligt om eventuelle sikkerhedsforskrifter eller andre retningslinjer, der gælder for adgang til Kundens systemer, inden arbejdet påbegyndes. Hvis arbejdet udføres på Kundens sted, forventes Kunden at stille lokaler og arbejdsplads til rådighed efter behov. Kunden skal også sikre, at alle nødvendige rettigheder er på plads for Tick Cad ApS’ medarbejderes adgang til Kundens systemer.


KONSULENTPROFIL MV.

Medmindre andet er angivet, vil assistance blive leveret af konsulenter valgt af Tick Cad ApS. Hvis der er angivet navngivne konsulenter, vil det normalt være den pågældende konsulent, der udfører arbejdet. Tick Cad ApS forbeholder sig dog retten til til enhver tid at udskifte en konsulent med en anden konsulent med tilsvarende kompetence, eventuelt fra en underleverandør. 

Hvis der ikke er specifikke krav til resultaterne af Tick Cad ApS ydelser, påtager Tick Cad ApS sig ikke noget resultatansvar eller ansvar for ydelsernes egnethed, da konsulentassistance udelukkende er baseret på timebetaling. Tick Cad ApS er ansvarlig for at sikre, at deres ressourcer opretholder en høj faglig standard og har de nødvendige kvalifikationer til at udføre de aftalte opgaver.


ARBEJDSTID

Den normale arbejdstid for Tick Cad ApS’ konsulenter er mandag til torsdag fra kl. 08.00 til 16.00 og fredag fra kl. 08.00 til 15.00 fra kontor. Den normale arbejdstid for Tick Cad ApS’ konsulenter på kundens lokation er mandag til fredag fra kl. 08.30 til 15.30.Timeydelser, der leveres uden for disse tidspunkter og ikke er omfattet af en fast afgift, vil blive faktureret med de gældende overarbejdstillæg. Der henvises til Tick Cad ApS’ til enhver tid gældende prisblad/listepriser, der kan rekvireres ved henvendelse til Tick Cad ApS.

 

TAVSHEDSPLIGT

Tick Cad ApS’ konsulenter skal overholde almindelig tavshedspligt med hensyn til de oplysninger, de får adgang til i forbindelse med deres arbejde. Eventuel yderligere skærpet tavshedspligt skal være omfattet af en separat aftale.


KUNDENS INSTUKTIONSBEFØJELSE

Tick Cad ApS fraskriver sig ethvert ansvar for tab og skader, der opstår i forbindelse med Kundens overordnede styring af opgavens udførelse, hvor Tick Cad ApS stiller konsulenter til rådighed.

 

Del 5: Særlige betingelser for salg via e-shop


OPLYSNINGER OG AFTALEINDGÅELSE

Tick Cad ApS leverer hardware, software, udlejning og konsulentydelser via ordre fra følgende E-Shops:

www.tickcad.dk, www.tickcad.is, www.tickcad.eu, og www.tickcad.com. 

Hvor intet andet er nævnt henvises til generelle betingelser. 

Endelig aftale mellem kunden og Tick Cad ApS anses først for indgået, når Tick Cad ApS har sendt en skriftlig ordrebekræftelse pr. e-mail. Ved afgivelse af en varebestilling via Tick Cad ApS hjemmeside, vil systemet automatisk generere en modtagelsesbekræftelse der afsendes via e-mail. Der er alene tale om en elektronisk kvittering for modtagelse af ordren.

Når ordren registreres, fremsendes en ordrebekræftelse. Kunden opfordres til at udskrive ordrebekræftelsen umiddelbart efter modtagelsen, da denne kan være relevant i forbindelse med returnering eller reklamation.

Kundens afgivelse af ordre forudsætter oprettelse som kunde i Tick Cad ApS’ kunderegister.

Faktura fremsendes i forbindelse med afsendelse af varen/ydelsen

Hvis en aftale omfatter hardware eller software, kan disse desuden være omfattet af særlige licens- og garantivilkår udstedt af tredjepartsleverandøren. Her henvises til Generelle vilkår samt Del 2: Særlige betingelser for software

Det er en forudsætning for Kundens køb, at Betingelserne accepteres, og Kunden opfordres til at læse Betingelserne grundigt igennem.

Enhver produktinformation samt enhver oplysning om tekniske data er vejledende. Kunden har det fulde ansvar for udvælgelse af varen/ydelsen herunder, at varen/ydelsen kan fungere i Kundens påtænkte driftsmiljø.


LEVERING OG PRIS

Tick Cad ApS leverer til adresser i EU samt, Færøerne og Grønland. Levering sker med DHL, GLS, Postnord eller anden anerkendt leverandør.

Tick Cad ApS afsender varen indenfor 3 arbejdsdage, medmindre andet er nævnt. Overskrides de 3 arbejdsdage, vil kundens blive kontaktet pr telefon eller mail.

Alle priser oplyses ekskl. moms, og forsendelsesomkostninger. Der pålægges et ekspeditionsgebyr på alle ordrer. Ekspeditionsgebyret fremgår af Tick Cad ApS’ prisblad/listepriser, der til enhver tid kan rekvireres ved henvendelse til Tick Cad ApS. Betaling kan ske med Visa og MasterCard. 

Tick Cad ApS anvender en betalings-gateway, der garanterer, at alle kortdata sendes krypteret, og alle afgivne kortoplysninger er sikrede.

Tick Cad ApS accepterer efter individuel vurdering af kundens kreditværdighed at levere varer/ydelser på kredit. Her er betalingsfristen altid netto kontant 8 dage, medmindre andet er skriftligt aftalt.

Kunden kan ikke foretage modregning i købesummen for krav hidrørende fra andre retsforhold, og kunden kan ikke udøve tilbageholdsret eller nægte betaling på grund af forsinkelse, reklamation eller modkrav vedrørende den konkrete leverance.

Ved forsinket betaling påløber der morarente svarende til 2 % pr. måned og et rykkergebyr på kr. 200 pr. rykker. Tick Cad ApS udsender maksimalt tre rykkerskrivelser, før kravet tages til inkasso.


EJENDOMSFORBEHOLD

Tick Cad ApS forbeholder sig ejendomsretten til varen, indtil der er modtaget fuld betaling for den bestilte vare. Der henvises i øvrigt til punkt 0 ”Ejendomsforbehold og tilbageholdelsesret”.


FORTRYDELSESRET

Forbrugerkøb:

Der er 14 dages fortrydelsesret fra varens modtagelse, jf. Forbrugeraftaleloven, til privatkunder. Forbrugeren hæfter kun for eventuel forringelse af varens værdi, som skyldes anden håndtering af varen, end hvad der er nødvendigt for at fastslå varens art, egenskaber og den måde, den fungerer på. Kunden betaler selv fragten, hvis handlen fortrydes og skal sendes tilbage. Varen krediteres, så snart varen er modtaget. Varer, der returneres uden forudgående aftale, ufranko eller på efterkrav, bliver nægtet modtagelse.

Erhvervskøb:
 
Der ydes som udgangspunkt ikke fortrydelsesret ved erhvervssalg.


REKLAMATION

Der ydes 1 års reklamationsret fra købsdato til erhvervskunder, mens der ifølge købeloven ydes 2 års reklamationsret fra købsdato til private kunder. 

I øvrigt henvises til punkt 0.

 

GARANTI

Garanti og serviceforpligtelser, vil være anført på de omfattede varer og vil altid fremgå af købsfaktura
I øvrigt henvises til punkt 0.


KONSULENTBISTAND

Se generelle vilkår.


PERSONOPLYSNINGER

Tick Cad ApS registrerer kundeoplysninger i sit kunderegister. Kundeoplysningerne omfatter typisk kundens firmanavn, adresse og andre kontaktoplysninger, herunder eventuelle kontaktpersoner. Kundeoplysninger vil kun i begrænset omfang omfatte personoplysninger. Tick Cad ApS er ansvarlig for disse oplysninger og bruger dem til at sende varer og informere kunden, hvis der skulle opstå problemer med den aftalte levering. I forbindelse med support kan Tick Cad ApS’ samarbejdspartnere få adgang til kundens telefonnr. og e-mail.

Tick Cad ApS sikrer, at samarbejdspartnerne alene modtager personoplysninger i det omfang, det er nødvendigt i forhold til at yde support, og at der er indgået databehandleraftaler med de samarbejdspartnere, der modtager personoplysninger fra Tick Cad ApS, inden samarbejdspartneren får adgang til registrerede personoplysninger.

Kunden har altid mulighed for at få oplyst, hvilke oplysninger Tick Cad ApS har registreret, og kan i henhold til Persondataloven gøre indsigelse mod en evt. registrering.

I øvrigt henvises til Tick Cad ApS’ persondatapolitik https://tickcad.dk/privatlivs-politik

 

Del 6: særlige betingelser for Kurser og Workshops


KURSUSBETINGELSER

Tilmelding er bindende, og eventuelt afbud skal meddeles senest 7 dage før kursusstart. Ved senere afbud refunderes kursusprisen ikke. 

Ved tilmelding udsendes faktura 7 dage før kursusstart.

Hvis du bliver forhindret i at deltage i et kursus, er du velkommen til at lade en kollega overtage din tilmelding. 

Tick Cad ApS tager forbehold for ændringer i tid, sted og pris.