Privatlivs politik

Persondatapolitik  -  GDPR
-Tick Cad handler næsten udelukkende med virksomheder, hvorfor mængden og interessen for personlige data er lav.  
- Tick Cad håndterer data omkring personer i deres egenskab som værende ansatte i en virksomhed, hvor Tick Cad har interesser.
Følgende kundeoplysninger indsamles: Fulde navn, titel, virksomheds email og -telefon nr. I særlige tilfælde og kun efter personens ønske fx ved jobskifte registreres personlig email til brug ved nyhedsmail. Personoplysninger registreres alene i det omfang, det er nødvendigt i forhold til at servicere kundeforholdet, og de slettes automatisk på alle elektroniske og digitale medier senest 3 år efter kundeforholdets ophør og på alle fysiske medier senest 5 år efter kundeforholdet ophør.
Indsamling
- Ved online registrering til kurser og arrangementer samles: Fulde navn, email og virksomhed.
- Data herfra overføres til CRM og slettes fra bookingapplication hvert kvartal. 
- Ved online køb registreres Fulde navn, virksomhed, email og -telefon nr. Data herfra overføres til CRM og slettes fra shopapplication hvert kvartal.
- Ved møder, messer og lign registreres oplysninger fra visitkort. Data slettes hvert kvartal, medmindre der i mellemtiden er etableret et kundeforhold.
- Ved reference registreres ligeledes Fulde navn, titel, virksomheds email og -telefon nr. Data slettes hvert kvartal, medmindre der i mellemtiden er etableret et kundeforhold.

Opbevaring: Alle oplysninger samles i Tick Cads CRM system og kan tilgås af alle medarbejdere ved Tick Cad.
Yderligere oplysninger
- Oplysninger om personer der registreret i CRM omfatter udover kontaktoplysninger:
- Hvilke arrangementer personen har deltaget i
- Interaktion med mass mail 
- E-Mail korrespondancer
Anvendelse
- Kommunikation med kunder i forbindelse med salg og service
- E-mail med nyhedsbreve informationskampagner, tilbud udsendt som mass mail
- Segmentering 
- Kontaktlister til intern brug
Samtykke
Modtagere af nyhedsbreve, informationskampagner, tilbud mv. udsendt som mass mail har alle indenfor de seneste 5 år givet skriftligt eller mundtligt tilsagn.
Retten til adgang
Ønsker en person adgang til egne personlige data oplyses disse ved henvendelse til Tick Cad. Der kan udskrives en rapport med alle oplysninger og den udleveres gratis og i digital form
Retten til at blive glemt
Hvis personer ikke længere er ansat ved Tick Cads interesser deaktiveres de i CRM, men da aftaler med kunden er, at finde i mail hæftet på den ikke længere ansatte beholdes Fulde navn og e-mail. Oplysningerne omkring personen anvendes ikke længere. Persondata udleveres og slettes ved henvendelse til Tick Cad.
Retten til at få overført data
Registrerede personer har til enhver tid ret til at modtage personoplysninger om sig selv, som de har givet til Tick Cad ApS i et maskinlæsbart format, ligesom de har ret til at forlange, at sådanne persondata overføres til en anden dataansvarlig.
Retten til at blive informeret
Ved tilmelding til E-mails udsendt som mass mail fremsendes bekræftelse til kunden med information omkring, hvilke data, der registreres og hvorledes Tick Cad håndterer data.
Retten til at få information tilrettet
Nyhedsbreve, informationskampagner, tilbud mv. udsendt som mass mail indeholder alle mulighed for ændring af oplysninger.
Retten til at begrænse behandling
Enkeltpersoner kan anmode om, at deres data ikke bruges til behandling. Dataene opbevares, men anvendes ikke.
Retten til at gøre indsigelse
Enkeltpersoner kan kræve at få stoppet behandling af deres data til direkte marketing. Al behandling skal stoppe når anmodningen modtages. Denne ret er at finde i alle Nyhedsbreve, informationskampagner, tilbud mv. udsendt som mass mails, ligesom det er en del af den bekræftelse, der udsendes ved accept af tilmelding til direkte marketing.
Retten til at blive underrettet
Skulle der ske brud på Tick Cads datasikkerhed fx hackerangreb, der kan kompromittere en persons personlige data, underrettes personen indenfor 72 timer efter at bruddet er opdaget.
Databehandling
Tick Cad behandler ikke data med personfølsomme oplysninger.
RET TIL INDSIGELSE
Hvis du bestrider rigtigheden af personoplysningerne eller mener, at behandlingen af oplysningerne er ulovlig, eller hvis du mener, at Tick Cad ApS gør brug af personoplysningerne i længere tid end nødvendigt, eller du på anden måde har gjort indsigelse mod Tick Cad ApS’s behandling af dine persondata, må Tick Cad ApS – bortset fra opbevaring – kun behandle dine persondata med dit samtykke.

Hvis Tick Cad ApS behandling af dine personoplysninger er nødvendig af hensyn til udførelse af en opgave i samfundets interesse, eller som henhører under offentlig myndighedsudøvelse, som Tick Cad ApS er pålagt, har du har til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger. Det samme gælder, hvis behandlingen af dine personoplysninger er nødvendig for, at Tick Cad ApS eller tredjemand kan forfølge en legitim interesse. Dette følger af persondataforordningens artikel 21. 

Hvis Tick Cad ApS anvender dine personoplysninger til direkte markedsføring, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod Tick Cad ApS’ behandling af dine personoplysninger til sådan markedsføring. Hvis du gør indsigelse, må Tick Cad ApS ikke længere anvende dine personoplysninger til dette formål.

En eventuel indsigelse skal rettes til Tick Cad ApS, der i så fald ikke længere må behandle personoplysningerne, med mindre Tick Cad ApS påviser vægtige legitime grunde til behandlingen, der går forud for dine interesser, rettigheder og frihedsrettigheder, eller behandlingen er nødvendig for, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares.
Klageadgang:
Klage over Tick Cad ApS’ behandling af persondata kan indgives til Datatilsynet, Borgergade 28, 5., 1300 København K, tlf. 33193200, e-mail dt@datatilsynet.dk. Det koster ikke noget at klage.  

For oplysninger eller ændringer vedr. persondata kontakt Karina H. de Lichtenberg kl@tickcad.dk